Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

2022-02-17 Akcja Katolicka 0

Akcja Katolicka – ruch katolików świeckich zmierzający do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi. Została powołana w celu przeciwdziałania wzrostowi prądów liberalnych i antyklerykalnych ( r 1876).

Papież Pius X dostrzegł potrzebę zorganizowania ruchu o charakterze katolickim i zaproponował Kościołowi ruch pod nazwą akcja katolicka, rozumianą jako aktywność apostolska wiernych świeckich.

W Polsce Akcję Katolicką powołał kardynał August Hlond w 1930 wypełniając wolę papieża św. Piusa X i papieża Piusa XI, którzy w ówczesnym czasie widzieli szansę na wzmocnienie ewangelicznej misji Kościoła w zaangażowaniu i ożywieniu laikatu.

Sobór Watykański II uznał ją za urząd. W dekrecie o działalności misyjnej Kościoła

 Ad gentes (ogłoszonym w 1965r.) czytamy: „Do założenia Kościoła i rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne urzędy, powoływane przez Boga spośród wiernych; winny one doznawać od wszystkich troskliwego poparcia i czci. Zalicza się do nich urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz Akcję Katolicką.

W dekrecie tym zostały wymienione cztery cechy konstytutywne Akcji Katolickiej odróżniające ją od innych organizacji katolickich:

  1. cel identyczny z celem Kościoła,
  2. przyjęcie przez świeckich odpowiedzialności w Kościele i za Kościół,
  3. zorganizowana działalność,
  4. działalność pod zwierzchnim kierownictwem hierarchii, która udziela tej współpracy mandatu.

 Akcja Katolicka w Polsce przy życzliwej postawie Episkopatu i zaangażowaniu laikatu, przeżyła w okresie międzywojennym 10 lat wzrostu i wielkiej aktywności.

Z trudem przetrwała czas II wojny światowej ale w czasach komunistycznych została zdelegalizowana przez władze PRL.

Po koniec XX wieku, na początku polskiej transformacji demokratycznej, zaczął się proces odrodzenia Akcji Katolickiej. Nastąpiło to na wyraźną prośbę Papieża św. Jana Pawła II, który w roku 1993 zwrócił uwagę polskim biskupom, że brak jest tej formy duszpasterskiej w naszej Ojczyźnie. Została ona powołana w 1996r przez Konferencję Episkopatu Polski.

Nasz Ojciec Święty dostrzegł konieczność przypomnienia rodakom jak ważni są ludzie sumienia w każdej dziedzinie naszego życia, dlatego zachęcał duchowieństwo i wiernych do promowania tej formy duszpasterskiej. Wskazał na wielką rolę ludzi świeckich w prowadzeniu ewangelizacji, niezwykle dziś potrzebnej w zateizowanej Europie.

Cele, które przyświecały powstaniu Akcji Katolickiej są w obecnych czasach niezwykle aktualne.

Wyzwaniem dziś jest postępująca relatywizacja sumień, odchodzenie od dekalogu, ataki na Kościół Katolicki, coraz częstsze akty apostazji i widoczna wrogość wobec chrześcijaństwa.

Nadrzędnym celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie życia religijno-moralnego katolików oraz pobudzenie ich do aktywnej działalności społeczno-religijnej przy bezpośredniej współpracy z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego, którym jest szerzenie Królestwa Chrystusa.

Akcja Katolicka zakłada ustawiczną formację duchową swoich członków, bo tylko ludzie dobrze uformowani, świadomi swoich zadań i odpowiedzialności oraz kompetentni w przeżywaniu wiary – nie tylko duchem i sercem ale także intelektem – są w stanie wytyczać bezpieczne drogi sobie i innym.

Aby tak było potrzebni są gorliwi, odpowiedzialni i zaangażowani duszpasterze, którym idea Akcji Katolickiej jest bliska, którzy rozumieją jak ważna jest to sprawa dla Kościoła

i podejmą się dodatkowej formacji świeckich w swoich parafiach.

Polska jest celem ataków lewaków nie od dziś: filmy, książki o grzesznych kapłanach, gazety rozpisujące się o złych kapłanach, itp, Jest to zmasowany atak i kampania nienawiści  przeciwko kapłanom i świeckim katolikom.

Módlmy się za kapłanów bo bez nich wyginiemy ale my świeccy też jesteśmy im potrzebni , bo czymże jest pasterz bez owiec.  

Hasło programowe Akcji Katolickiej brzmi: WIDZIEĆ, OCENIĆ, DZIAŁAĆ.

Zadania na dziś dla Akcji Katolickiej

Jako chrześcijanie o pogłębionej tożsamości, to w imię odpowiedzialności za wiarę i Kościół powinniśmy:

– protestować przeciwko niszczącym moralność chrześcijańską ustawom;

– głosować we wszystkich wyborach na ludzi prawych, kompetentnych i żyjących po  chrześcijańsku;

– pisać protesty i manifestować swoją chrześcijańską postawę w życiu publicznym, w obronie tego, co dla nas święte i ważne;

– włączać się w dyskusje światopoglądowe i po chrześcijańsku wychowywać dzieci.

Apelujemy do wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni za Kościół, którzy nie godzą się z postępującą ateizacją naszego społeczeństwa, z propagowaniem wrogich chrześcijaństwu ideologii pod pozorem nowoczesności, którym na sercu leży katolickie, zgodne z Dekalogiem wychowanie dzieci i młodzieży, jak również pogłębianie własnej wiary, aby zasilili szeregi Akcji Katolickiej.

W naszej parafii  Akcja Katolicka działa od 1996r. Zapraszamy na nasze spotkania.

Opr.Zofia Trafalska